Önemli Tarihler

1 Nisan 2024: Kongre Kayıt Sisteminin Açılması Opening of Congress Registration System

15 Eylül 2024: Özet Gönderimi İçin Son Tarih

30 Eylül 2024: Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Edilmesi Deadline for Abstract Submission

15 Ekim 2024: Kongre Ücretlerinin Yatırılması İçin Son Tarih Deadline for Deposit of Congress Fees

1 Kasım 2024 Kongre’de Sunulacak Tam Metinlerin Kongre Sistemine Yüklenmesi İçin Son Tarih

Deadline for uploading the full texts to be presented at the Congress to the Congress System

10 Kasım 2024 Kongre Programının İlan Edilmesi    Announcement of the Congress Program

15 Kasım 2024: Ulaşım Kayıtlarının Yapılması İçin Son Tarih    Deadline for Transportation Registrations

21 Kasım 2024: Kongre Oteline Giriş ve Kayıtların Yapılması     Check-in to the Congress Hotel and Registration

22-23 Kasım 2024: Açılış, Kongre Bildirilerinin Sunulması, Özel Oturumlar, Kapanış ve Sonuç Bildirgesinin Sunulması Opening, Presentation of Congress Papers, Special Sessions, Closing and Presentation of Final Declaration

24 Kasım 2024: Kongre Otelinden Çıkışların Yapılması    Check-out from the Congress Hotel

30 Kasım 2024: Bildiri Tam Metinlerinin Uluslararası Kitap Bölümü veya Bildiri Kitabında Basılması Noktasında Tercihlerin İşaretlenerek Basılacak Son Halinin Sisteme Yüklenmesi İçin Son Tarih.

Deadline for the final version to be uploaded to the system by marking the preferences for the publication of the full texts of the proceedings in the International Book Chapter or Proceedings.